چرا باید از URLهای کنونیکال برای سئو استفاده کنیم؟